top of page

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych

 

Odpowiadanie na zagadnienia przedstawione z wykorzystaniem formularza kontaktowego

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Stabłowicka 147.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres odo@silesiancatalysts.com, telefonicznie pod numerem (+48) 71 307 22 49 lub pisemnie:

Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A.,

ul. Stabłowicka 147,

54-066 Wrocław.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A., tj. marketingu usług własnych Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. w oparciu o pozyskane leady sprzedażowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A.: podmiotom i organom, którym Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom obsługującym usługi prawne - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podmiot świadczący usługi prawne: Iurico. Skory i Sołtys. Spółka partnerska (https://www.iurico.pl/kontakt/ )

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 

- w razie jeśli Pani/Pan bądź Pani/Pana firma stała się naszym klientem - przez okres przedawnienia roszczeń, który dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.

 

- w przypadku jeśli Pani/Pan jest potencjalnym klientem bądź go reprezentuje:

 

  1. z którym Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. skontaktowała się, ale nie zawarła umowy – Pani/Pana dane osobowe będą przez Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. przetwarzane przez dwa lata liczone od pierwszego kontaktu;

  2. w sytuacji, gdy Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. wysłała ofertę – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od dnia wysłania oferty;

  3. w razie, gdy nie uzyskaliśmy od Pani/Pana odpowiedzi lub reakcji na zapytanie wysłane przez Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. – Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 2 lat liczonych od dnia wysłania wiadomości przez Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A..

 

- w każdym przypadku Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. nie będzie jednak przetwarzać danych w razie skutecznego sprzeciwu lub wycofania zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych;

- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606950000 e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl Adres strony internetowej: www.uodo.gov.pl.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Na podstawie przesłanego formularza z prośbą o kontakt, Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. może przetwarzać następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, numer telefonu, adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do zrealizowania przekazanej prośby o kontakt i nie jest możliwe jej wykonanie bez podania danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Przetwarzanie danych dzieci

Żadna z usług Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. nie jest kierowana do dzieci, a więc do osób, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Bezpieczeństwo

Silesian Catalysts Sp. z o.o. i Partner S.K.A. nieustająco aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, w szczególności celem zabezpieczenia przetwarzanych danych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub utratą. Wśród wielu rodzajów stosowanych zabezpieczeń, aby chronić bezpieczeństwo danych podczas transmisji używamy najnowocześniejszych technik szyfrowania.

bottom of page